อักษร

Well come ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บบล็อก Miss.Punyanuch Pumchaya bow

24 มกราคม 2556

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู
Information and Communication Technology for Teachers

คำอธิบายรายวิชา
               ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น ไมโครคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบเน็ตเวิร์ก ระบบซอฟต์แวร์ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องมือการเข้าถึงสารสนเทศ ทักษะการเข้าถึงสารสนเทศ ฐานข้อมูลสารสนเทศ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และการอ้างอิง ฝึกปฏิบัติการ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและใช้เทคโนโลยีสานสนเทศได้อย่างเหมาะสมได้

17 มกราคม 2556

เซลล์พืช

การศึกษาการศึกษา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที 
(อังกฤษInformation technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คอมพิวเตอร์, การสื่อสาร และข้อมูลแบบมัลติมีเดีย ซึ่งในแต่ละกลุ่มนี้ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้อีกมากมาย องค์ประกอบทั้ง 3


8 พฤศจิกายน 2555

ประวัติส่วนตัว

ชื่อนางสาวปุณยานุช นามสกุล พุ่มฉายา
ชื่อเล่น   โบว์
กิดวันที่ 5พฤษภาคม พ.ศ.2537 
ปีจอ    
กรุ๊ปเลือด  AB
คบ.1 ชีววิทยา  หมู่1
รหัสนักศึกษา   554152025
ปัจจุบันศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มัธยม 1-3  โรงเรียนอนุบาลโพธาราม จ.ราชบุรี
มัธยม 4-6  โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  จ.ราชบุรี
สีที่ชอบ       สีฟ้า
อาหารที่ชอบ  ทุกอย่างที่อร่อย
อนาคต        คุณครู
คติประจำใจ  ทำวันนี้ให้ดีที่สุด